INFORMACJA

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie

dla właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom placów zabaw.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane obowiązku użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej, oraz zapewniając bezpieczne użytkowanie obiektu.

Wykonywanie ustawowych obowiązków przez właścicieli i zarządców wiąże się przede wszystkim z przeprowadzaniem okresowych przeglądów i ocen sprawności technicznej i bezpieczeństwa obiektów oraz realizacją niezbędnych robót naprawczych i remontowych. Kontrole okresowe powinny być dokonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane.

Kontrolami okresowymi powinny być objęte wszystkie obiekty, w tym również obiekty małej architektury, do których zaliczane są urządzenia służące rekreacji, takie jak piaskownice, huśtawki, drabinki, zjeżdżalnie, karuzele, urządzenia sportowe, itp., lokalizowane na placach zabaw - w zakresie określonym przepisami art.62 ust.1 pkt.1, pkt.2, pkt.4 ustawy Prawo budowlane.

Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom na placach zabaw i sposoby ich montażu zapewniające bezpieczne użytkowanie określają Polskie Normy z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

Jednocześnie przypominam, że właściciele lub zarządcy, którzy nie wypełniają obowiązków w zakresie właściwego utrzymania obiektów budowlanych podlegają przepisom karnym, określonym w art. 91a – 93 ustawy Prawo budowlane.

Pleszew, 10 maja 2016r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowanego w Pleszewie
mgr inż. Barbara Kordala

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie dla właścicieli, zarządców
i użytkowników obiektów budowlanych, w związku z sezonem zimowym 2015/2016.

Przypominam, że właściciele i zarządcy obiektów budowlanych przepisami art.61-65 ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.1409 z późn. zm.) są zobowiązani utrzymywać obiekt w należytym stanie oraz zapewnić jego bezpieczne użytkowanie, a w szczególności są zobowiązani do poddawania obiektów budowlanych okresowym kontrolom stanu technicznego. Zakres i częstotliwość tych kontroli precyzują przepisy ustawy. Kontrole okresowe powinny być potwierdzone protokółami sporządzanymi przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

W czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego są zobowiązani usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełniać braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar wybuch, porażenie prądem albo zatrucie gazem.

Wobec powtarzających się przypadków zadymień, zaczadzeń i pożarów w budynkach i lokalach mieszkalnych zwracam uwagę, że zwłaszcza budynki starsze - użytkowane i nie remontowane od wielu lat (lub remontowane w ograniczonym zakresie), wyposażone w systemy wentylacji grawitacyjnej, ogrzewane piecami na paliwo stałe, wyposażone w instalacje gazowe (w tym także na gaz z butli) i elektryczne – bardzo często stwarzają swoim stanem techniczno-użytkowym potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. Przed okresem zimowych i w trakcie tego sezonu występuje konieczność szczególnie odpowiedzialnego podejścia do kwestii:

 • sprawdzania drożności i szczelności przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń piecy i kotłów c.o. do przewodów,
 • usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
 • zapewnienia właściwej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach (nie tylko kratki wywiewne, ale konieczne jest zapewnienie dopływu powietrza – nawiew),
 • kontrolowania sprawności elementów budowli i instalacji szczególnie narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych (niskie temperatury, opady śniegu, lód, silne wiatry), w tym sprawdzanie szczelności dachów, zwłaszcza budynków wielkopowierzchniowych,
 • usuwania pokrywy śnieżnej i jej zlodzenia z powierzchni dachów (zwłaszcza płaskich i wielkopowierzchniowych),

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (art.93 pkt.8, art. 91a) - kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli obiektu podlega karze grzywny, a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa jego użytkowania podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Barbara Kordala
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie

Pleszew, dnia 09.10.2015r.

Informacja na sezon jesień - zima 2013

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Pleszewie dla właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych, w związku z sezonem jesienno-zimowym 2013/2014.

Przypominam, że właściciele i zarządcy obiektów budowlanych przepisami art.61-65 ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.) są zobowiązani utrzymywać obiekt w należytym stanie oraz zapewnić jego bezpieczne użytkowanie, a w szczególności są zobowiązani do poddawania obiektów budowlanych okresowym kontrolom stanu technicznego. Zakres i częstotliwość tych kontroli precyzują przepisy ustawy. Kontrole okresowe powinny być potwierdzone protokółami sporządzanymi przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

W czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego są zobowiązani usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełniać braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar wybuch, porażenie prądem albo zatrucie gazem.

Wobec powtarzających się przypadków zadymień, zaczadzeń i pożarów w budynkach i lokalach mieszkalnych zwracam uwagę, że zwłaszcza budynki starsze - użytkowane i nie remontowane od wielu lat (lub remontowane w ograniczonym zakresie), wyposażone w systemy wentylacji grawitacyjnej, ogrzewane piecami na paliwo stałe, wyposażone w instalacje gazowe (w tym także na gaz z butli) i elektryczne – bardzo często stwarzają swoim stanem techniczno-użytkowym potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. W okresie jesienno-zimowym występuje konieczność szczególnie odpowiedzialnego podejścia do kwestii:

 • sprawdzania drożności i szczelności przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń piecy i kotłów c.o. do przewodów,
 • usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
 • zapewnienia właściwej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach (nie tylko kratki wywiewne, ale konieczne jest zapewnienie dopływu powietrza – nawiew),
 • usuwania pokrywy śnieżnej i jej zlodzenia z powierzchni dachów (zwłaszcza płaskich i wielkopowierzchniowych),
 • kontrolowania sprawności elementów budowli i instalacji szczególnie narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych (niskie temperatury, opady śniegu, lód, silne wiatry).

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (art.93 pkt.8, art. 91a) kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli obiektu podlega karze grzywy, a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa jego użytkowania podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Barbara Kordala

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie
Pleszew, dnia 12.11.2013r.

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Pleszewie dla właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych, w związku z sezonem zimowym 2014/2015.

Przypominam, że właściciele i zarządcy obiektów budowlanych przepisami art.61-65 ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.1409 z późn. zm.) są zobowiązani utrzymywać obiekt w należytym stanie oraz zapewnić jego bezpieczne użytkowanie, a w szczególności są zobowiązani do poddawania obiektów budowlanych okresowym kontrolom stanu technicznego. Zakres i częstotliwość tych kontroli precyzują przepisy ustawy. Kontrole okresowe powinny być potwierdzone protokółami sporządzanymi przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

W czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego są zobowiązani usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełniać braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar wybuch, porażenie prądem albo zatrucie gazem.

Wobec powtarzających się przypadków zadymień, zaczadzeń i pożarów w budynkach i lokalach mieszkalnych zwracam uwagę, że zwłaszcza budynki starsze - użytkowane i nie remontowane od wielu lat (lub remontowane w ograniczonym zakresie), wyposażone w systemy wentylacji grawitacyjnej, ogrzewane piecami na paliwo stałe, wyposażone w instalacje gazowe (w tym także na gaz z butli) i elektryczne – bardzo często stwarzają swoim stanem techniczno-użytkowym potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. W okresie zimowym występuje konieczność szczególnie odpowiedzialnego podejścia do kwestii:

 • sprawdzania drożności i szczelności przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń piecy i kotłów c.o. do przewodów,
 • usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
 • zapewnienia właściwej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach (nie tylko kratki wywiewne, ale konieczne jest zapewnienie dopływu powietrza – nawiew),
 • usuwania pokrywy śnieżnej i jej zlodzenia z powierzchni dachów (zwłaszcza płaskich i wielkopowierzchniowych),
 • kontrolowania sprawności elementów budowli i instalacji szczególnie narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych (niskie temperatury, opady śniegu, lód, silne wiatry).


Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (art.93 pkt.8, art. 91a) kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli obiektu podlega karze grzywny, a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa jego użytkowania podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Barbara Kordala
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie

Pleszew, dnia 12.01.2015r.

Informacja dot. obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w zakresie utrzymania obiektów budowlanych

INFORMACJA POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W PLESZEWIE
 
dotycząca obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
w zakresie utrzymania obiektów budowlanych.
 

Przypominam, że właściciele i zarządcy obiektów budowlanych przepisami art.61-70 ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.1623z późn. zm.) są zobowiązani utrzymywać obiekt w należytym stanie oraz zapewnić jego bezpieczne użytkowanie. Ustawa zobowiązuje do poddawania obiektów budowlanych okresowym kontrolom stanu technicznoużytkowego obiektów budowlanych; kontrole okresowe powinny być potwierdzone protokółami sporządzanymi przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane. Ponadto na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych spoczywa obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem.

 

Mając na uwadze powtarzające się przypadki zadymień, zaczadzeń, pożarów w budynkach i lokalach mieszkalnych zwracam uwagę, że zwłaszcza budynki starsze - użytkowane i nie remontowane od wielu lat (lub remontowane w ograniczonym zakresie) - wyposażone w systemy wentylacji grawitacyjnej, ogrzewane piecami na paliwo stałe, wyposażone w instalacje gazowe (w tym także na gaz z butli) i elektryczne – bardzo często stwarzają swoim stanem techniczno-użytkowym zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

 

W celu eliminowania potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa – w okresie jesiennozimowym występuje konieczność szczególnie odpowiedzialnego podejścia zwłaszcza do kwestii:

 • sprawdzania drożności i szczelności przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń piecy i kotłów c.o. do przewodów kominowych,

 • sprawdzania drozności przewodów wentylacyjnych,

 • zapewnienia właściwej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach (nie tylko kratki wywiewne, ale konieczne jest zapewnienie dopływu powietrza – nawiew),

 • kontrolowania sprawności elementów budowli i instalacji szczególnie narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych (niskie temperatury, opady śniegu, lód, silne wiatry).

 

Zwracam szczególną uwagę, że w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych obfitymi opadami śniegu i niskimi temperaturami (powodującymi m.in. zaleganie pokrywy śnieżnej na dachach, tworzenie się sopli lodowych), do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych należy również usuwanie z dachów nadmiaru śniegu i lodu, w tym zwłaszcza z obiektów wielkopowierzchniowych i użyteczności publicznej, takich jak m.in. supermarkety, hale targowe i przemysłowe, obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty magazynowe – mogących stwarzać szczególne zagrożenie dla dużej liczby ich użytkowników.

 

Pleszew, dnia 25.10.2012r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Pleszewie
mgr inż. Barbara Kordala