Zgłoszenia robót budowlanych do inspekcji pracy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401), inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy (Państwowa Inspekcja Pracy) na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób albo na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni. Wzór formularza zgłoszenia jest dostępny w siedzibie i na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu www.poznan.oip.pl lub na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy www.pip.gov.pl.

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Pleszewie
mgr inż. Barbara Kordala

Dla właścicieli i zarządców

PRZYPOMNIENIE DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie przypomina, że właściciele i zarządcy obiektów budowlanych przepisami ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz.U z 2006r. Nr 156 poz.1118 z późn.zm.) są zobowiązani :

 • użytkować obiekt budowlany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska
 • utrzymywać obiekt w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do pogorszenia właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Za stan użytkowanego obiektu odpowiada właściciel lub zarządca obiektu (a w przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele). Osoby te są zobowiązane przepisami art.62 ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz.U z 2006r. Nr 156 poz.1118 z późn. zm.) do poddawania obiektów budowlanych okresowym kontrolom rocznym i pięcioletnim. Kontrole okresowe powinny być potwierdzone protokółami sporządzanymi przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. Właściciel lub zarządca jest również zobowiązany prowadzić dla każdego budynku książkę obiektu budowlanego do której powinny być dołączane protokóły z kontroli, oceny, ekspertyzy. Ustawa nakłada dodatkowy obowiązek przeprowadzania co najmniej dwa razy w roku (w terminie do 31 maja i 30 listopada) kontroli we wskazanym zakresie w przypadku:

 • budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000m2 , oraz
 • innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000m2.

Osoba dokonująca kontroli jest zobowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzeniu kontroli.
Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu jest zobowiązany usuwać stwierdzone uszkodzenia, uzupełniać braki w obiekcie które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar wybuch, porażenie prądem albo zatrucie gazem. Budynki użytkowane i nie remontowane od wielu lat (lub remontowane w ograniczonym zakresie), wyposażone w instalacje systemów wentylacji grawitacyjnej, ogrzewane piecami na paliwo stałe, wyposażone w instalacje gazowe (w tym także na gaz z butli) i elektryczne – bardzo często stwarzają swoim stanem techniczno-użytkowym potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. Zwracam uwagę na konieczność szczególnie odpowiedzialnego podejścia w okresie jesienno-zimowym do kwestii:

 • sprawdzania drożności i szczelności przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń piecy i kotłów c.o. do przewodów
 • sprawdzania drożności przewodów wentylacyjnych
 • zapewnienia właściwej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach (nie tylko kratki wywiewne, ale konieczne jest zapewnienie dopływu powietrza – nawiew)
 • usuwania pokrywy śnieżnej i jej zlodzenia z powierzchni dachów, zwłaszcza płaskich.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie mgr inż. Barbara Kordala

Informacja dot. utrzymania placów gier i zabaw

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA
NADZORU BUDOWLANEGO W PLESZEWIE


Do właścicieli i zarządców nieruchomościPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane obowiązku użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.

Zwracam uwagę, że obiektami budowlanymi są również obiekty małej architektury, do których zalicza się obiekty architektury ogrodowej, w tym także m.in. huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele, urządzenia sportowe, itp.

Wykonywanie ustawowych obowiązków przez właścicieli i zarządców wiąże się przede wszystkim z przeprowadzaniem okresowych przeglądów i ocen sprawności technicznej i bezpieczeństwa obiektów oraz realizacją niezbędnych robót naprawczych i remontowych.

Działania te dotyczą również obiektów zlokalizowanych na placach zabaw – w zakresie dokonywania okresowej kontroli ich stanu technicznego, co najmniej raz na pięć lat, wymaganej przepisami art.62 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

Jednakże ze względu na narażenie na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania placów zabaw, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zaleca dokonywanie sprawdzenia tych obiektów również podczas rocznych przeglądów stanu technicznego budynków, w których otoczeniu zlokalizowane są place zabaw, huśtawki, zjeżdżalnie, urządzenia sportowe, itp.

W celu uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa użytkownikom placów zabaw, którymi są przede wszystkim małe dzieci, zalecam właścicielom i zarządcom pilne przeprowadzenie przeglądów technicznych tych obiektów.

Jednocześnie przypominam, że właściciele lub zarządcy, którzy nie spełniają obowiązków w zakresie właściwego utrzymania obiektów budowlanych podlegają przepisom karnym, określonym w art. 91 – 93 ustawy Prawo budowlane.
Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowanego w Pleszewie
mgr inż. Barbara Kordala

Informacja dot. świadectw charakterystyki energetycznej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie informuje, że zgodnie z art.1 ustawy z dnia 19.09.2007r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. Nr 191 poz.13436) - dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. W związku z tym - od dnia 1 stycznia 2009 roku - do składanych zawiadomień o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor obowiązany jest dołączyć dodatkowo kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

   Powyższy wymóg nie dotyczy budynków:

 • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
 • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
 • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
 • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;
 • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Pleszewie
mgr inż. Barbara Kordala

Informacja dla właścicieli i zarządców obiektów wielkopow.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie przypomina, że zgodnie z przepisami art. 62 ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118) obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej rocznej i pięcioletniej. Zakres tych kontroli precyzują w.w. przepisy.

Kontrole okresowe powinny być potwierdzone protokółami sporządzanymi przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. Właściciel lub zarządca jest również zobowiązany prowadzić dla wskazanych obiektów książkę obiektu budowlanego do której powinny być dołączone protokóły z kontroli, oceny, ekspertyzy.

Nowelizacja z dnia 10 maja 2007 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 99 poz. 665) nakłada dodatkowy obowiązek przeprowadzania we wskazanym zakresie kontroli obiektów budowlanych co najmniej dwa razy do roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada w przypadku:

- budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m2, oraz

- innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000 m2.

Osoba dokonująca kontroli jest zobowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzeniu kontroli.

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowanego w Pleszewie
mgr inż. Barbara Kordala