Informacja dot. obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli – półrocznych

INFORMACJA POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
W PLESZEWIEPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie przypomina o obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli – półrocznych, zgodnie z przepisami art.62 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz.1623 z późn. zmianami).

Obowiązek ten dotyczy: - budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m2 , oraz - innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000m2.

Termin przeprowadzenia aktualnej kontroli okresowej mija 31 maja 2010r., a osoba dokonująca kontroli jest zobowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o jej przeprowadzeniu.

Wyjaśniam, że budynki to obiekty budowlane trwale związane z gruntem, posiadające fundamenty, ściany
i dach.

Natomiast pod pojęciem inne obiekty budowlane należy rozumieć te obiekty, które nie są budynkami w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego; mogą to być np. wiaty, szklarnie i inne konstrukcje będące budowlami. Zatem również szklarnie o powierzchni dachu przekraczającej 1.000m2 podlegają okresowym kontrolom półrocznym.

Pleszew, dnia 12.05.2011r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowanego w Pleszewie
mgr inż. Barbara Kordala

Informacja dla właścicieli i zarządców obiektów budowlanych dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom placów zabaw.

INFORMACJA POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
W PLESZEWIEPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane obowiązku użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej, oraz zapewniając bezpieczne użytkowanie obiektu.

Wykonywanie ustawowych obowiązków przez właścicieli i zarządców wiąże się przede wszystkim z przeprowadzaniem okresowych przeglądów i ocen sprawności technicznej i bezpieczeństwa obiektów oraz realizacją niezbędnych robót naprawczych i remontowych. Kontrole okresowe powinny być dokonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane.

Kontrolami okresowymi powinny być objęte wszystkie obiekty, w tym również obiekty małej architektury, do których zaliczane są urządzenia służące rekreacji, takie jak piaskownice, huśtawki, drabinki, zjeżdżalnie, karuzele, urządzenia sportowe, itp., lokalizowane na placach zabaw - w zakresie określonym przepisami art.62 ust.1 pkt.1, pkt.2, pkt.4 ustawy Prawo budowlane.

Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom na placach zabaw i sposoby ich montażu zapewniające bezpieczne użytkowanie określają Polskie Normy z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

Jednocześnie przypominam, że właściciele lub zarządcy, którzy nie wypełniają obowiązków w zakresie właściwego utrzymania obiektów budowlanych podlegają przepisom karnym, określonym w art. 91a – 93 ustawy Prawo budowlane.

Pleszew, 29 kwietnia 2011r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowanego w Pleszewie
mgr inż. Barbara Kordala

Informacja dot. dotycząca obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych - w okresie jesienno-zimowym 2009

INFORMACJA POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
W PLESZEWIEPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie przypomina, że właściciele i zarządcy obiektów budowlanych przepisami art.61-65 ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz.U z 2006r. Nr 156 poz.1118 z późn. zm.) są zobowiązani utrzymywać obiekt w należytym stanie oraz zapewnić jego bezpieczne użytkowanie.

W związku z powtarzającymi się przypadkami zadymień, zaczadzeń, pożarów w budynkach i lokalach mieszkalnych zwracam uwagę, że zwłaszcza budynki starsze - użytkowane i nie remontowane od wielu lat (lub remontowane w ograniczonym zakresie) - wyposażone w systemy wentylacji grawitacyjnej, ogrzewane piecami na paliwo stałe, wyposażone w instalacje gazowe (w tym także na gaz z butli) i elektryczne – bardzo często stwarzają swoim stanem techniczno-użytkowym potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Przypominam, że właściciele lub zarządcy są ustawowo zobowiązani do poddawania obiektów budowlanych okresowym kontrolom rocznym i pięcioletnim. Zakres tych kontroli precyzują przepisy ustawy Prawo budowlane. Kontrole okresowe powinny być potwierdzone protokółami sporządzanymi przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. W czasie, lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego są zobowiązani usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełniać braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar wybuch, porażenie prądem albo zatrucie gazem.

W celu eliminowania potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa – w okresie jesienno-zimowym występuje konieczność szczególnie odpowiedzialnego podejścia do kwestii:

  • sprawdzania drożności i szczelności przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń piecy i kotłów c.o. do przewodów
  • sprawdzania drożności przewodów wentylacyjnych
  • zapewnienia właściwej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach (nie tylko kratki wywiewne, ale konieczne jest zapewnienie dopływu powietrza – nawiew)
  • usuwania pokrywy śnieżnej i jej zlodzenia z powierzchni dachów (zwłaszcza płaskich)
  • kontrolowania sprawności elementów budowli i instalacji szczególnie narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych (niskie temperatury, opady śniegu, lód, silne wiatry).

 

Zwracam szczególną uwagę na możliwość wystąpienia obfitych opadów śniegów i związaną z tym konieczność odśnieżania dachów, w tym zwłaszcza obiektów wielkopowierzchniowych, takich jak m.in. supermarkety, hale targowe i przemysłowe, obiekty sportowe i rekreacyjne - mogących stwarzać szczególne zagrożenie dla dużej liczby ich użytkowników.

 

Pleszew, dnia 25.11.2009r.

Informacja dot. dotycząca obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych - w okresie jesienno-zimowym 2010

INFORMACJA POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
W PLESZEWIEPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie przypomina, że właściciele i zarządcy obiektów budowlanych przepisami art.61-65 ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz.U z 2006r. Nr 156 poz.1118 z późn. zm.) są zobowiązani utrzymywać obiekt w należytym stanie oraz zapewnić jego bezpieczne użytkowanie.

Mając na uwadze powtarzające się przypadki zadymień, zaczadzeń, pożarów w budynkach i lokalach mieszkalnych zwracam uwagę, że zwłaszcza budynki starsze - użytkowane i nie remontowane od wielu lat (lub remontowane w ograniczonym zakresie) - wyposażone w systemy wentylacji grawitacyjnej, ogrzewane piecami na paliwo stałe, wyposażone w instalacje gazowe (w tym także na gaz z butli) i elektryczne – bardzo często stwarzają swoim stanem techniczno-użytkowym potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Przypominam, że właściciele lub zarządcy są ustawowo zobowiązani do poddawania obiektów budowlanych okresowym kontrolom stanu techniczno-użytkowego obiektów budowlanych; kontrole okresowe powinny być potwierdzone protokółami sporządzanymi przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane.

W celu eliminowania potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa – w okresie jesienno-zimowym występuje konieczność szczególnie odpowiedzialnego podejścia zwłaszcza do kwestii:

  • sprawdzania drożności i szczelności przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń piecy i kotłów c.o. do przewodów
  • sprawdzania drożności przewodów wentylacyjnych
  • zapewnienia właściwej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach (nie tylko kratki wywiewne, ale konieczne jest zapewnienie dopływu powietrza – nawiew)
  • usuwania pokrywy śnieżnej i jej zlodzenia z powierzchni dachów (zwłaszcza płaskich)
  • kontrolowania sprawności elementów budowli i instalacji szczególnie narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych (niskie temperatury, opady śniegu, lód, silne wiatry).

 

Ponadto zwracam szczególną uwagę na możliwość wystąpienia obfitych opadów śniegów i związaną z tym konieczność odśnieżania dachów, w tym zwłaszcza obiektów wielko powierzchniowych i użyteczności publicznej, takich jak m.in. supermarkety, hale targowe i przemysłowe, obiekty sportowe i rekreacyjne - mogących stwarzać szczególne zagrożenie dla dużej liczby ich użytkowników.

Pleszew, dnia 30.11.2010r.

Informacja o obiektach wielkopowierzchniowych

INFORMACJA POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
W PLESZEWIE


z dnia 30.04.2009rPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie przypomina, że zgodnie z przepisami art.62 ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006r. nr 156 poz.1118) obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontrolom okresowym - rocznym i pięcioletnim. Zakres tych kontroli precyzują ww. przepisy.

Kontrole okresowe powinny być potwierdzone protokółami sporządzanymi przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. Właściciel lub zarządca jest również zobowiązany prowadzić dla wskazanych obiektów książkę obiektu budowlanego, do której powinny być dołączane protokóły z kontroli, oceny, ekspertyzy.

Nowelizacja z dnia 10 maja 2007r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 99 poz.665) nakłada dodatkowy obowiązek przeprowadzania we wskazanym zakresie kontroli obiektów budowlanych co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada w przypadku:
                  - budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m² , oraz
                  - innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000m².

Osoba dokonująca kontroli jest zobowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzeniu takiej kontroli.

Wyjaśniam, że budynki to obiekty budowlane trwale związane z gruntem, posiadające fundamenty, ściany i dach.

Natomiast pod pojęciem inne obiekty budowlane należy rozumieć te obiekty, które nie są budynkami w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego; mogą to być np. wiaty, szklarnie i inne konstrukcje będące budowlami. Zatem również szklarnie o powierzchni dachu przekraczającej 1.000m2 podlegają wymienionym wyżej kontrolom półrocznym.

 

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Pleszewie
mgr inż. Barbara Kordala