Informacja dot. obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w zakresie utrzymania obiektów budowlanych

INFORMACJA POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W PLESZEWIE
 
dotycząca obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
w zakresie utrzymania obiektów budowlanych.
 

Przypominam, że właściciele i zarządcy obiektów budowlanych przepisami art.61-70 ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.1623z późn. zm.) są zobowiązani utrzymywać obiekt w należytym stanie oraz zapewnić jego bezpieczne użytkowanie. Ustawa zobowiązuje do poddawania obiektów budowlanych okresowym kontrolom stanu technicznoużytkowego obiektów budowlanych; kontrole okresowe powinny być potwierdzone protokółami sporządzanymi przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane. Ponadto na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych spoczywa obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem.

 

Mając na uwadze powtarzające się przypadki zadymień, zaczadzeń, pożarów w budynkach i lokalach mieszkalnych zwracam uwagę, że zwłaszcza budynki starsze - użytkowane i nie remontowane od wielu lat (lub remontowane w ograniczonym zakresie) - wyposażone w systemy wentylacji grawitacyjnej, ogrzewane piecami na paliwo stałe, wyposażone w instalacje gazowe (w tym także na gaz z butli) i elektryczne – bardzo często stwarzają swoim stanem techniczno-użytkowym zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

 

W celu eliminowania potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa – w okresie jesiennozimowym występuje konieczność szczególnie odpowiedzialnego podejścia zwłaszcza do kwestii:

 • sprawdzania drożności i szczelności przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń piecy i kotłów c.o. do przewodów kominowych,

 • sprawdzania drozności przewodów wentylacyjnych,

 • zapewnienia właściwej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach (nie tylko kratki wywiewne, ale konieczne jest zapewnienie dopływu powietrza – nawiew),

 • kontrolowania sprawności elementów budowli i instalacji szczególnie narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych (niskie temperatury, opady śniegu, lód, silne wiatry).

 

Zwracam szczególną uwagę, że w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych obfitymi opadami śniegu i niskimi temperaturami (powodującymi m.in. zaleganie pokrywy śnieżnej na dachach, tworzenie się sopli lodowych), do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych należy również usuwanie z dachów nadmiaru śniegu i lodu, w tym zwłaszcza z obiektów wielkopowierzchniowych i użyteczności publicznej, takich jak m.in. supermarkety, hale targowe i przemysłowe, obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty magazynowe – mogących stwarzać szczególne zagrożenie dla dużej liczby ich użytkowników.

 

Pleszew, dnia 25.10.2012r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Pleszewie
mgr inż. Barbara Kordala

Informacja dot. obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli – półrocznych, zgodnie z przepisami art.62 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 07.07.1994r.

INFORMACJA POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W PLESZEWIE

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie przypomina o obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli – półrocznych, zgodnie z przepisami art.62 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz.1623 z późn. zmianami).

Obowiązek ten dotyczy:

 • budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m2 , oraz
 • innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000m2.

 

Termin przeprowadzenia aktualnej kontroli okresowej mija 31 maja 2012r., a osoba dokonująca kontroli jest zobowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o jej przeprowadzeniu.

Wyjaśniam, że budynki to obiekty budowlane trwale związane z gruntem, posiadające fundamenty, ściany i dach.

Natomiast pod pojęciem inne obiekty budowlane należy rozumieć te obiekty, które nie są budynkami w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego; mogą to być np. wiaty, szklarnie i inne konstrukcje będące budowlami. Zatem również szklarnie o powierzchni dachu przekraczającej 1.000m2 podlegają okresowym kontrolom półrocznym.

Pleszew, dnia 07.05.2012r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowanego w Pleszewie
mgr inż. Barbara Kordala

Informacja dot.nowego rozporządzenia

INFORMACJA POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
W PLESZEWIE

 

dla projektantów, inwestorów i kierowników budów - dotycząca zmian w obowiązujących przepisach.

 

Z dniem 29 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz. 1377).

 

Powyższa ustawa wprowadza zmiany w zakresie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), poprzez rozszerzenie zawartej w art.34 ust.6 delegacji dla ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej do wydania rozporządzeń, oraz w art.57 ustawy Prawo budowlane.

 

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 r. opublikowane zostały:

 

 • pod poz. 462 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
 • pod poz. 463 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

 

Rozporządzenia powyższe weszły w życie z dniem 29 kwietnia 2012 r.

 

Ponadto, zgodnie z dodanym przepisem ust.1a w art.57 ustawy – Prawo budowlane (obowiązującym od 29 kwietnia 2012r.), w przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, należy zamieszczać informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami.

 

W związku z powyższym, na stronie głównej PINB w Pleszewie, w zakładce „Druki do pobrania – Zakończenie budowy” - zamieszczony został wzór nowego oświadczenia kierownika budowy.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie
Barbara Kordala


Pleszew, dnia 30.04.2012r.

Informacja dot. dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom placów zabaw

INFORMACJA Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie

dla właścicieli i zarządców obiektów budowlanych dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom placów zabaw.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane obowiązku użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej, oraz zapewniając bezpieczne użytkowanie obiektu.

Wykonywanie ustawowych obowiązków przez właścicieli i zarządców wiąże się przede wszystkim z przeprowadzaniem okresowych przeglądów i ocen sprawności technicznej i bezpieczeństwa obiektów oraz realizacją niezbędnych robót naprawczych i remontowych. Kontrole okresowe powinny być dokonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane.

Kontrolami okresowymi powinny być objęte wszystkie obiekty, w tym również obiekty małej architektury, do których zaliczane są urządzenia służące rekreacji, takie jak piaskownice, huśtawki, drabinki, zjeżdżalnie, karuzele, urządzenia sportowe, itp., lokalizowane na placach zabaw - w zakresie określonym przepisami art.62 ust.1 pkt.1, pkt.2, pkt.4 ustawy Prawo budowlane.

Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom na placach zabaw i sposoby ich montażu zapewniające bezpieczne użytkowanie określają Polskie Normy z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

Jednocześnie przypominam, że właściciele lub zarządcy, którzy nie wypełniają obowiązków w zakresie właściwego utrzymania obiektów budowlanych podlegają przepisom karnym, określonym w art. 91a – 93 ustawy Prawo budowlane.

Pleszew, 07 maja 2012r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowanego w Pleszewie
mgr inż. Barbara Kordala

Informacja dot. dotycząca obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych - w okresie jesienno-zimowym 2011

INFORMACJA POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
W PLESZEWIEPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie przypomina, że właściciele i zarządcy obiektów budowlanych przepisami art.61-70 ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.1623z późn.zm.) są zobowiązani utrzymywać obiekt w należytym stanie oraz zapewnić jego bezpieczne użytkowanie. Ustawa zobowiązuje do poddawania obiektów budowlanych okresowym kontrolom stanu techniczno-użytkowego obiektów budowlanych. Jednocześnie na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych spoczywa obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem.

 

Mając na uwadze powtarzające się przypadki zadymień, zaczadzeń, pożarów w budynkach i lokalach mieszkalnych zwracam uwagę, że zwłaszcza budynki starsze - użytkowane i nie remontowane od wielu lat (lub remontowane w ograniczonym zakresie) - wyposażone w systemy wentylacji grawitacyjnej, ogrzewane piecami na paliwo stałe, wyposażone w instalacje gazowe (w tym także na gaz z butli) i elektryczne – bardzo często stwarzają swoim stanem techniczno-użytkowym zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

 

W celu eliminowania potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa – w okresie jesienno-zimowym występuje konieczność szczególnie odpowiedzialnego podejścia zwłaszcza do kwestii:

 • sprawdzania drożności i szczelności przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń piecy i kotłów c.o. do przewodów kominowych,
 • sprawdzania drożności przewodów wentylacyjnych,
 • zapewnienia właściwej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach (nie tylko kratki wywiewne, ale konieczne jest zapewnienie dopływu powietrza – nawiew),
 • kontrolowania sprawności elementów budowli i instalacji szczególnie narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych (niskie temperatury, opady śniegu, lód, silne wiatry).

 

Zwracam szczególną uwagę, że w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych obfitymi opadami śniegu i niskimi temperaturami (powodującymi m.in. zaleganie pokrywy śnieżnej na dachach, tworzenie się sopli lodowych), do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych należy również usuwanie z dachów nadmiaru śniegu i lodu, w tym zwłaszcza z dachów płaskich i obiektów wielko powierzchniowych i użyteczności publicznej, takich jak m.in. supermarkety, hale targowe i przemysłowe, obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty magazynowe – mogących stwarzać szczególne zagrożenie dla dużej liczby ich użytkowników.

 

Pleszew, dnia 19.12.2011r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie
mgr inż. Barbara Kordala