Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Pleszewie dla właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych, w związku z sezonem zimowym 2014/2015.

Przypominam, że właściciele i zarządcy obiektów budowlanych przepisami art.61-65 ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.1409 z późn. zm.) są zobowiązani utrzymywać obiekt w należytym stanie oraz zapewnić jego bezpieczne użytkowanie, a w szczególności są zobowiązani do poddawania obiektów budowlanych okresowym kontrolom stanu technicznego. Zakres i częstotliwość tych kontroli precyzują przepisy ustawy. Kontrole okresowe powinny być potwierdzone protokółami sporządzanymi przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

W czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego są zobowiązani usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełniać braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar wybuch, porażenie prądem albo zatrucie gazem.

Wobec powtarzających się przypadków zadymień, zaczadzeń i pożarów w budynkach i lokalach mieszkalnych zwracam uwagę, że zwłaszcza budynki starsze - użytkowane i nie remontowane od wielu lat (lub remontowane w ograniczonym zakresie), wyposażone w systemy wentylacji grawitacyjnej, ogrzewane piecami na paliwo stałe, wyposażone w instalacje gazowe (w tym także na gaz z butli) i elektryczne – bardzo często stwarzają swoim stanem techniczno-użytkowym potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. W okresie zimowym występuje konieczność szczególnie odpowiedzialnego podejścia do kwestii:

  • sprawdzania drożności i szczelności przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń piecy i kotłów c.o. do przewodów,
  • usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
  • zapewnienia właściwej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach (nie tylko kratki wywiewne, ale konieczne jest zapewnienie dopływu powietrza – nawiew),
  • usuwania pokrywy śnieżnej i jej zlodzenia z powierzchni dachów (zwłaszcza płaskich i wielkopowierzchniowych),
  • kontrolowania sprawności elementów budowli i instalacji szczególnie narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych (niskie temperatury, opady śniegu, lód, silne wiatry).


Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (art.93 pkt.8, art. 91a) kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli obiektu podlega karze grzywny, a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa jego użytkowania podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Barbara Kordala
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie

Pleszew, dnia 12.01.2015r.