INFORMACJA

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie do właścicieli i zarządców placów zabaw i innych miejsc rekreacji.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich obowiązku zapewnienia użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej, oraz zapewniając bezpieczne użytkowanie obiektu (art.61 pkt1 ustawy Prawo budowlane).

Ustawa Prawo budowlane do obiektów budowlanych zalicza również m.in. obiekty małej architektury, w tym umieszczane na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji - piaskownice, huśtawki, drabinki, zjeżdżalnie, karuzele, urządzenia wspinaczkowe, bramki i inne urządzenia sportowe - służące zabawie i rekreacji. Należy poddawać te obiekty bieżącym kontrolom pod względem oceny ich sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania, jak również przeprowadzać bieżące naprawy i remonty. Na integracyjnych placach zabaw dodatkowo należy zwracać uwagę na zgodne z przeznaczeniem użytkowanie obiektów małej architektury dedykowanych osobom niepełnosprawnym.

Przypominam jednocześnie, że właściciele lub zarządcy, którzy nie wypełniają obowiązków w zakresie właściwego utrzymania obiektów budowlanych podlegają przepisom karnym, określonym w art. 91a – 93 ustawy Prawo budowlane.

Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom na placach zabaw i sposoby ich montażu zapewniające bezpieczne użytkowanie określają Polskie Normy z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

Pleszew, 14 maja 2018r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie
mgr inż. Barbara Kordala

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie

dla właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych,

w związku z sezonem zimowym 2017/2018

 

            Przypominam, że właściciele i zarządcy obiektów budowlanych przepisami art.61-65 ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.) są zobowiązani utrzymywać obiektów w należytym stanie oraz zapewnić jego bezpieczne użytkowanie, a w szczególności są zobowiązani do poddawania obiektów budowlanych okresowym kontrolom stanu technicznego. Zakres i częstotliwość tych kontroli precyzują przepisy ustawy. Kontrole okresowe powinny być potwierdzone protokółami sporządzanymi przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

            W czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego są zobowiązani usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełniać braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem albo zatrucie gazem.

            Wobec powtarzających się, zwłaszcza w okresie grzewczym, przypadków zadymień, zaczadzeń i pożarów w budynkach i lokalach mieszkalnych zwracam uwagę, że zwłaszcza budynki starsze - użytkowane i nie remontowane od wielu lat (lub remontowane w ograniczonym zakresie), wyposażone w systemy wentylacji grawitacyjnej, ogrzewane piecami na paliwo stałe, wyposażone w instalacje gazowe (w tym także na gaz z butli) i elektryczne – bardzo często stwarzają swoim stanem techniczno-użytkowym potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. Przed okresem zimowych i w trakcie tego sezonu występuje konieczność szczególnie odpowiedzialnego podejścia do kwestii:

Ø    sprawdzania drożności i szczelności przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń pieców i kotłów c.o. do przewodów,

Ø    usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)*, zapewnienia właściwej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach (nie tylko otwory i przewody wywiewne, ale konieczne jest zapewnienie dopływu powietrza – nawiew),

Ø    kontrolowania sprawności elementów budowli i instalacji szczególnie narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych (niskie temperatury, opady śniegu, lód, silne wiatry), w tym sprawdzanie szczelności dachów, zwłaszcza budynków  wielkopowierzchniowych,

Ø    usuwania pokrywy śnieżnej i jej zlodzenia z powierzchni dachów (zwłaszcza płaskich
i wielkopowierzchniowych).

 

            Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (art.93 pkt.8, art.91a) - kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli obiektu podlega karze grzywny, a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa jego użytkowania podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

 

mgr inż. Barbara Kordala

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie

 

                                                                                                                                                Pleszew, dnia 11.09.2017r.

 

 

  

 * na stronie www.izbakominiarzy.pl dostępny jest Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

INFORMACJA

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie

do właścicieli i zarządców placów zabaw i innych miejsc rekreacji.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o - wynikającym z przepisów art.61 pkt.1 ustawy Prawo budowlane -ciążącym na nich obowiązku zapewnienia użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym, niedopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej, oraz zapewniając bezpieczne użytkowanie obiektu.

 

Obiektami budowlanymi wg ustawy Prawo budowlane są również m.in. obiekty małej architektury, w tym umieszczane na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji

  • piaskownice, huśtawki, drabinki, zjeżdżalnie, karuzele, urządzenia wspinaczkowe, bramki i inne urządzenia sportowe - służące zabawie i rekreacji.

Obowiązek utrzymywania tych obiektów w należytym stanie technicznym wiąże się z koniecznością poddawania ich bieżącym kontrolom pod względem oceny ich sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania oraz przeprowadzaniem bieżących napraw i remontów.

Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom na placach zabaw i sposoby ich montażu zapewniające bezpieczne użytkowanie określają Polskie Normy z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

 

Jednocześnie przypominam, że właściciele lub zarządcy, którzy nie wypełniają obowiązków w zakresie właściwego utrzymania obiektów budowlanych podlegają przepisom karnym, określonym w art. 91a 93 ustawy Prawo budowlane.

 

 

Pleszew, 26 czerwca 2017 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru

Budowanego w Pleszewie

mgr inż. Barbara Kordala

 

 

 


 

INFORMACJA POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W PLESZEWIE

 

do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych, dotycząca obowiązku przeprowadzania okresowych – rocznych kontroli obiektów budowlanych. Przypominam, że właściciele i zarządcy obiektów budowlanych przepisami art.61-65 ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.290 ze zm.) są zobowiązani utrzymywać obiekt w należytym stanie oraz zapewnić jego bezpieczne użytkowanie, a w szczególności są zobowiązani do poddawania obiektów budowlanych okresowym kontrolom stanu technicznego. Zakres i częstotliwość tych kontroli precyzują przepisy ustawy.
Kontrole okresowe powinny być potwierdzone protokółami sporządzanymi przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. Okresowa kontrola dokonywana raz w każdym roku kalendarzowym polega na sprawdzeniu stanu technicznego:

 · elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, takich jak: elementy ścian zewnętrznych i elewacji, urządzenia zamocowanych do ścian i dachu budynku, pokrycia dachowe i obróbki blacharskie, instalacje wodne, kanalizacyjne i grzewcze, przyłącza instalacyjne, zabezpieczenia przeciwpożarowe; (z tego zakresu kontroli zwolnieni są właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obiektów budownictwa zagrodowego i letniskowego oraz obiektów wymienionych w art.29 ust.1 Prawa budowlanego);

 · instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, np. urządzenia sanitarne służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, urządzenia do czasowego gromadzenia odpadów stałych, urządzenia filtrujące czy wygłuszające;

 · instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, poprzez sprawdzenie m.in. drożności i szczelności przewodów, siły ciągu kominowego, stanu kanałów, czopuchów, włazów, nasad, otworów rewizyjnych, działania urządzeń wentylacji nawiewnej i wywiewnej. Stan technicznej sprawności instalacji gazowej w budynku powinien być kontrolowany równocześnie z kontrolą stanu technicznego przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych. 

Uwaga:
- Instalacją gazową jest układ przewodów gazowych w budynku wraz z armaturą, wyposażeniem i urządzeniami gazowymi, mający początek w miejscu połączenia przewodu z kurkiem głównym gazowym odcinającym tę instalację od przyłącza, a zakończenie na urządzeniach gazowych wraz z tymi urządzeniami. 
- Wymagania i procedura okresowej kontroli sprawności instalacji gazowej w budynkach dotyczy zarówno instalacji zasilanych z sieci gazowej jak i lokalnych instalacji zasilanych gazem propan butan z butli (kuchenka gazowa lub inne urządzenie zasilane gazem propan butan, wąż łączący, reduktor, butla gazowa).

 

 

Barbara Kordala
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie

page1image20456

Pleszew, dnia 08.05.2017r. 

-—--------

INFORMACJA POWIATOWEGO INSPEKTORA

NADZORU BUDOWLANEGO  W  PLESZEWIE

do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych, dotycząca obowiązku przeprowadzania okresowych – rocznych

kontroli obiektów budowlanych

 

Przypominam, że właściciele i zarządcy obiektów budowlanych przepisami art.61-65 ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2017r. poz.1332 ze zm.) są zobowiązani utrzymywać obiekt w należytym stanie oraz zapewnić jego bezpieczne użytkowanie, a w szczególności są zobowiązani do poddawania obiektów budowlanych okresowym kontrolom stanu technicznego. Zakres i częstotliwość tych kontroli precyzują przepisy ustawy. Kontrole okresowe powinny być potwierdzone protokółami sporządzanymi przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Okresowa kontrola dokonywana raz w każdym roku kalendarzowympolega na sprawdzeniu stanu technicznego:

·       elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, takich jak: elementy ścian zewnętrznych i elewacji, urządzenia zamocowanych do ścian i dachu budynku, pokrycia dachowe i obróbki blacharskie, instalacje wodne, kanalizacyjne i grzewcze, przyłącza instalacyjne, zabezpieczenia przeciwpożarowe; (z tego zakresu kontroli zwolnieni są właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obiektów budownictwa zagrodowego i letniskowego oraz obiektów wymienionych w art.29  ust.1 Prawa budowlanego);

·      instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, np. urządzenia sanitarne służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, urządzenia do czasowego gromadzenia odpadów stałych, urządzenia filtrujące czy wygłuszające;

·      instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, poprzez sprawdzenie m.in. drożności i szczelności przewodów, siły ciągu kominowego, stanu kanałów, czopuchów, włazów, nasad, otworów rewizyjnych, działania urządzeń wentylacji nawiewnej i wywiewnej.

Stan technicznej sprawności instalacji gazowej w budynku powinien być kontrolowany równocześnie z kontrolą stanu technicznego przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych.

Uwaga:

ØInstalacją gazową jest układ przewodów gazowych w budynku wraz z armaturą, wyposażeniem i urządzeniami gazowymi, mający początek w miejscu połączenia przewodu z kurkiem głównym gazowym odcinającym tę instalację od przyłącza, a zakończenie na urządzeniach gazowych wraz z tymi urządzeniami.

ØWymagania i procedura okresowej kontroli sprawności instalacji gazowej w budynkach dotyczy zarówno instalacji  zasilanych z sieci gazowej jak i lokalnych instalacji zasilanych gazem propan butan z butli (kuchenka gazowa lub inne urządzenie zasilane gazem propan butan, wąż łączący, reduktor, butla gazowa).

 

Barbara Kordala

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie

 

Pleszew, dnia 11.09.2017r.     

INFORMACJA POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

DO WŁAŚCICIELI, ZARZĄDCÓW I UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

w związku z występowaniem pożarów i zatruć tlenkiem węgla

W związku z powtarzającymi się przypadkami zadymień, zaczadzeń, pożarów (zapalenie sadzy w kominach) w budynkach i lokalach mieszkalnych zwracam uwagę, że zwłaszcza budynki starsze - użytkowane i nie remontowane od wielu lat, lub remontowane w ograniczonym zakresie - wyposażone w systemy wentylacji grawitacyjnej, ogrzewane piecami na paliwo stałe, wyposażone w instalacje gazowe (w tym także na gaz z butli) i elektryczne – bardzo często stwarzają swoim stanem techniczno-użytkowym potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Przy tym właściciele lub najemcy lokali często sami dokonują zmiany instalacji grzewczej w budynku i lokalu, zakłócając istniejący system wentylacji grawitacyjnej. Np. wykorzystywanie istniejących kanałów wentylacyjnych jako dymowe, zamykanie lub likwidowanie nawiewników i naturalnych nawiewów i wywiewów, wprowadzanie nowego sytemu grzewczego pomieszczeń lub zmiana rodzaju paliwa – mogą skutkować brakiem wymaganej wymiany powietrza dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Brak właściwej wentylacji pomieszczeń, wadliwe i niesprawne urządzenia grzewcze, niesprawne instalacje kominowe i gazowe i nieprawidłowa ich eksploatacja – grożą zatruciem, zaczadzeniem, wybuchem i pożarem.

Przypominam, że właściciele i zarządcy obiektów budowlanych przepisami art.61-65 ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz.U z 2016r. poz.290 ze zm.) są zobowiązani utrzymywać obiekt w należytym stanie oraz zapewnić jego bezpieczne użytkowanie. Do ustawowych obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych należy w szczególności poddawanie tych obiektów okresowym kontrolom; częstotliwość i zakres tych kontroli precyzują przepisy art.62 ustawy Prawo budowlane.

W związku z eksploatacją w sezonie jesienno-zimowym urządzeń grzewczych, zwracam szczególną uwagę na konieczność przeprowadzania corocznej kontroli okresowej instalacji gazowych (w tym również na gaz propan butan z butli) oraz przewodów kominowych – dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Kontrolę stanu technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych powinny przeprowadzać osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Natomiast kontrolę kominów przemysłowych i kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych, oraz kontrole instalacji gazowych – osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją tych urządzeń i instalacji.

Również po wystąpieniu okoliczności negatywnie oddziaływujących na obiekt budowlany, w tym m.in. pożar sadzy w kominie, pożar budynku, wybuch uszkadzający elementy budynku, właściciel lub zarządca obiektu powinien zlecić uprawnionej osobie przeprowadzenie dodatkowej kontroli w zakresie bezpiecznego użytkowania obiektu.

W czasie, lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego są zobowiązani usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełniać braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar wybuch, porażenie prądem albo zatrucie gazem.

Ponadto przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz.719) właściciele i zarządcy mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych. Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez mistrza kominiarskiego zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie i zapewnia drożność przewodów.

Pleszew, dnia 30.01.2017r.

Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego w Pleszewie

Barbara Kordala