O rozpoczęciu budowy

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych

 

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (z zastrzeżeniem robót wykonywanych na podstawie zgłoszenia).

 

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. W takim przypadku należy wystąpić o wydanie nowej decyzji: o pozwoleniu na budowę lub o pozwoleniu na wznowienie robót.

 

Do robót budowlanych wykonywanych na podstawie zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ (starosta) nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia (art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego).

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia na terenie budowy prac przygotowawczych, takich jak:

 1. wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
 2. wykonanie niwelacji terenu;
 3. zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
 4. wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy (art. 41 ust 1-2 Prawa budowlanego).

 Inwestor ma obowiązek zawiadomić właściwy organ (powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego) oraz projektanta, sprawującego nadzór nad zgodnością realizowanej budowy z projektem, o zamierzonym terminie     rozpoczęcia robót, dla których wymagane jest:
- pozwolenie na budowę,
- zgłoszenie budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
- zgłoszenie budowy wolno stojącego parterowego budynku stacji transformatorowej,
- zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej,
- zgłoszenie budowy sieci,
- zgłoszenie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
(art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego)

          Inwestor do zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych dołącza:

 1. oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także kserokopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, stanowiącego podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 2. w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także kserokopie, o których mowa powyżej,
 3. informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zamieszczone w ogłoszeniu, które kierownik budowy ma obowiązek umieścić na budowie.

 

O zakończeniu inwestycji

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

 

Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie wymagane było pozwolenie na budowę, należy złożyć do właściwego organu (powiatowego inspektora nadzoru budowlanego) zawiadomienie o zakończeniu budowy, chyba że wymagane jest pozwolenie na użytkowanie (art. 54 Prawa budowlanego).

 

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany dołączyć:

 1. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu
 2. Oryginał dziennika budowy
 3. Oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a, b,
 4. Protokóły badań i sprawdzeń m.in.: odbioru przewodów kominowych, protokóły badań wewnętrznej instalacji elektrycznej, odgromowej, wentylacji, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej, badanie wody do celów spożywczych, odbiór dozoru technicznego, inne branżowe
 5. Potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy m.in.: wodociągowego, kanalizacyjnego, elektroenergetycznego, gazowego
 6. Kopie rysunków wchodzących w skład dokumentacji z naniesionymi nieistotnymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis oraz podpisane oświadczenie art. 57 ust.1 pkt 2 lit.a, przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego
 7. Zawiadomienie Urzędu Gminy o nadaniu numeru meldunkowego
 8. Do wglądu:
 • decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z dokumentacją projektową,
 • umowy z właściwymi jednostkami na doprowadzane media do obiektu,
 • umowy z właściwymi jednostkami na odprowadzanie nieczystości z obiektu,

W przypadku dokonania podczas wykonywania robót zmian, nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, do zawiadomienia należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony (art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego).

 

Do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić, jeśli organ nadzoru budowlanego w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia z kompletem wymaganych dokumentów, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.
Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu

 

Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

 1. na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku do ustawy - Prawo budowlane,
 2. jeśli właściwy organ (powiatowy inspektor nadzoru budowlanego) nałoży taki obowiązek:
  1. w decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót albo o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona - w przypadku samowoli budowlanej, gdy spełnione są warunki konieczne do jej zalegalizowania (art. 49 ust. 5 Prawa budowlanego),
  2. w decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót albo o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego, jeżeli budowa została zakończona - w przypadku postępowania naprawczego (art. 51 ust 4 Prawa budowlanego),
 3. przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (art. 55 Prawa budowlanego).

Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie składa się do tutejszego organu. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

 1. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu
 2. Oryginał dziennika budowy
 3. Oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a, b,
 4. Protokóły badań i sprawdzeń m.in.: odbioru przewodów kominowych, protokóły badań wewnętrznej instalacji elektrycznej, odgromowej, wentylacji, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej, badanie wody do celów spożywczych, odbiór dozoru technicznego, inne branżowe
 5. Potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy m.in.: wodociągowego, kanalizacyjnego, elektroenergetycznego, gazowego
 6. Kopie rysunków wchodzących w skład dokumentacji z naniesionymi nieistotnymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis oraz podpisane oświadczenie art. 57 ust.1 pkt 2 lit.a, przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego
 7. Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej.
 8. Zawiadomienie Urzędu Gminy o nadaniu numeru meldunkowego
 9. Dowód zapłaty opłaty skarbowej
 10. Do wglądu:
    - decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z dokumentacją projektową,

    - umowy z właściwymi jednostkami na doprowadzane media do obiektu,

    - umowy z właściwymi jednostkami na odprowadzanie nieczystości z obiektu.

Wniosek inwestora o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie do przeprowadzenia kontroli. Organ nadzoru budowlanego przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora, pod warunkiem, ze inwestor przedłożył komplet dokumentów wymaganych do wydania pozwolenia na użytkowanie. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, a inwestor ma obowiązek w niej uczestniczyć w wyznaczonym terminie (art. 59c Prawa budowlanego).
Celem obowiązkowej kontroli budowy jest stwierdzenie prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę. Kontrola obejmuje sprawdzenie:

 1. zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu;
 2. zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie:

  1. charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
  2. wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego,
  3. geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych),
  4. wykonania urządzeń budowlanych,
  5. zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
  6. zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich - w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego;

 3. wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego;
 4. w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych - wykonania tego obowiązku, jeżeli upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu;
 5. uporządkowania terenu budowy (art. 59a Prawa budowlanego).

Dokonanie czynności urzędowej na podstawie wniosku podlega opłacie skarbowej. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie 40 8407 0003 0007 1000 2000 0413 bądź w kasie Urzędu Miasta i Gminy Pleszew lub Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

 

Składający wniosek jest zobowiązany załączyć do niego dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na użytkowanie – wg wymogów ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.1827 ze. zm.).

Załącznik do Prawa budowlanego (wyciąg)


Kategoria Obiekty budowlane
V obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie
IX budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych
X budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria
XI budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, żłobki, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze
XII budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych
XIII pozostałe budynki mieszkalne (nie zaliczają się do tej kategorii budynki mieszkalne jednorodzinne ? kat. I)
XIV budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne
XV budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny
XVI budynki biurowe i konferencyjne
XVII budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe
XVIII budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego
XX stacje paliw
XXII place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi
XXIV obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne
XXVII budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne
XXVIII drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele
XXIX wolno stojące kominy i maszty
XXX obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków